SRK

Tiedoksi rekisteröitävälle

TIETOSUOJA-ASETUKSEN 13 ARTIKLAN MUKAAN TOIMITETTAVAT TIEDOT, KUN HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN REKISTERÖIDYLTÄ

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK)
Y-tunnus: 0210188-4
Kiviharjunlenkki 7, 90220 Oulu

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, ota yhteyttä yhteyshenkilöön:

Minna Tölli
minna.tolli@srk.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

SRK käsittelee henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, sille kuuluvien tehtävien hoitamiseksi, ja jäsenyhdistyksille tarkoitettujen palveluiden tarjoamiseksi.

Rekistereihin kerätään ainoastaan tietoja, jotka ovat tarpeen palveluiden tarjoamisen ja lain edellyttämien toimintojen kannalta. Rekisteriin tietoja kerättäessä noudatetaan tietosuoja-asetuksen 5 artiklan mukaisia henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita.

4. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Henkilötietorekisteriin kerätyt henkilötiedot ovat rekisteröidyn antamia tietoja tai palveluiden käytöstä muodostettuja tietoja. 
Henkilötietorekisteri  pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:
a) koko nimi
b) yhteystiedot (muun muassa sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka)
c) tilaustiedot

5. Tietojen luovutukset ja siirrot

SRK voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja toimeksiannosta käsitteleville palveluntarjoajille, esim. Postille paketin lähettämistä varten. 

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan lain mukaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös ilman rekisteröidyn suostumusta, kun laki tai viranomaismääräys velvoittaa luovuttamaan tietoja.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot poistetaan, kun ne ovat käyneet rekisterin tarkoitus huomioon ottaen tarpeettomiksi tai henkilötietojen säilyttämiselle ei ole enää laillista perustetta.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa, kun käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a-alakohtaan tai 9 artiklan 2 kohdan a-alakohtaan.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyn henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

8. Sopimukseen perustuva henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen antaminen on sopimukseen perustuva ja sopimuksen syntymisen edellytys.

9. Huolellisuus- ja suojaamisvelvoite

SRK noudattaa henkilötietoja käsitellessään lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa. Rekisteröidyn tietoja käsiteltäessä varmistetaan, että tietojen käsittely on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista käyttötarkoituksiin nähden. Henkilötietoja ei käsitellä laajemmin kuin on kulloinkin käyttötarkoituksiin nähden tarpeellista.

10. Suoramarkkinointi

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Din kundvagn är tom